РАДИОЛЮБИТЕЛЬ
- 2(Ш$
Ши
2001
Ulli
А
ТИМ О Ш ЕН КО .
БЕГУЩ ИЕ О Г Н И .
........................................................................
5
26
А .КО Л ДУН О В.
Э ЛЕ КТРО Н Н Ы Й "КО ТЕН О К" .
....................................................
6
24
С .ПРО ТАСЕНЯ, Н КО Л Е К И Р О В , ГК У З Н Е Ц О В .
БЕ ЛО Р УС С КАЯ
РУЛЕТКА - 3 .
.........................................................................................................................
6
25
К.ДО М РАЧЕВ
ИН ДИКАТО Р Д Л Я ВЫ КЛЮ ЧА ТЕЛЕЙ
КВАРТИРНО ГО О С В Е Щ Е Н И Я .
...................................................................................
6
26
Е КО ВАЛЕВ.
БЛО К ПИТАНИЯ НА LM 317 Т .
..........................................................
7
20
Д П Е Ч Е Н К О В .
М УЗЫ КА ЛЬН Ы Й Б У Д И Л Ь Н И К .
.................................................
7
20
Н .КО ЛЕКИ РО В.
М Н О ГО Ф УН КЦ И О Н А ЛЬН Ы Й ЗВ О Н О К
'С В И С Л О Ч Ь -2 ".
....................................................................................................................
7
21
В БУДКО.
КО ДО ВЫ Й ЗА М О К НА П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Я Х .
................................
7
21
Д .И Л Ю Ш И Н .
Э ЛЕ КТРО Н Н АЯ С И Р Е Н А .
................................................................
7
22
К.ЛУЧКО.
Д В УХТО Н А ЛЬН Ы Й ЗВ О Н О К .
.............................................................
7
22
Д.КЛ И М КО В И Ч. С .БЕЛИ М ЕН КО .
ПРО СТО Е П ЕР ЕГО В О Р Н О Е
УСТРО Й СТВО Д Л Я С Е ЛА .
...........................................................................................
7
24
Н.ЯРО Ш .
П О СТО ЯН НЫ Е ЗА П О М И Н АЮ Щ И Е У С Т Р О Й С Т В А .
.................
8
20
A .
ИЛЬИН. КОДОВЫ Й ЗАМ О К С УПРАВЛЕНИЕМ О ДНО Й КНОПКО Й .
. 9 31
Е.КО ВА ЛЕВ
ЕМ КО СТН О Е РЕЛЕ УП РА ВЛЕ Н И Я О С ВЕ Щ ЕН И ЕМ .
......
9
32
Б Ш Е Л АП.
КО ДО ВЫ Й З А М О К .
....................................................................................
9
33
B .
ТЕРЕНТЬЕВ.
КО ДО ВЫ Й ЗА М О К НА О ДН О Й К Н О П К Е .
................
10
34
6
Ш ЕЛАП.
О ДН А КН О П КА ДЛЯ ЗА М КА И З В О Н К А .
...................................
10
35
C .
ПЫ РКО.
КО ДО ВЫ Е ЗАМ КИ .
.........................................................................
10
36
В Б А Б К Е В И Ч .
ЗА РЯ ДКА АККУМ УЛЯ ТО Р О В ОТ РА ДИ О С Е ТИ .
.........
11
30
B .
ГРИН.
УКВ КО Н В Е Р Т Е Р .
..................................................................................
11
31
Д .П Е Ч Е Н Ь КО Б .
П О РТАТИВН Ы Й В Е Н Т И Л Я Т О Р .
.........................................
11
31
C .
М О И С ЕЕН КО .
П ЕР ЕКЛЮ ЧАТЕ ЛЬ ГИ РЛЯ Н Д .
....................................
11
32
А.БО РЕЛЬ.
ИЗМ Е РЕН И Е ЕМ КО СТЕЙ КО НДЕНС АТО РО В .
.................
11
32
Н.ЯРО Ш .
ТЕ ЛЕГРАФ Н Ы Й Р А Д И О П Е Р Е Д А Т Ч И К.
.........................................
11
32
Д .П Е Ч Е Н Ь КО Б .
РО ЗЕ ТКА Д Л Я ЛЕ Н ТЯ ЕВ .
....................................................
12
27
А
Ф И ЛИ П О ВИ Ч.
И ГРУШ КА С Д У НА ИК Л У Ч А Х .
..........................................
12
27
О .О КУНЕВИЧ.
П ЕР ЕКЛЮ ЧАТЕ ЛЬ Г И Р Л Я Н Д .
................................................
12
28
Т.РАДКЕВИЧ.
П О ВЫ Ш Е Н И Е Н А ДЕ Ж Н О С ТИ Б А Т А Р Е Й .
.........................
12
28
Е.КО ВА ЛЕВ
Н Е ВИ Д И М Ы Й СВЕТ, Н Е С ЛЫ Ш И М Ы Й ЗВ УК.
.......................
12
29
Н.ДЮ К, Д Р А Д И О Н О В .
ТЕСТЕР В С П И ЧЕЧ Н О М КО РО БКЕ .
.............
12
30
С .М О И С ЕЕН КО .
ИС ТО ЧНИК ПИТАНИЯ И ЗА РЯ ДН О Е
У С Т Р О Й С Т В О .
...................................................................................................................
12
31
ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ
О.БЕЛОУСОВ.
ПЕР ЕД АТЧ И К С Ч М -М О Д УЛЯ Ц И Е Й .
..................................
1
37
О .СИДО РО В.
ТЕ ЛЕ Ф О Н Н Ы Й И Н ТЕРФ ЕЙ С К А Р С
"ВИ ЛИ Я " И "АЛТАЙ А С -С П ".
........................................................................................
1
38
Д .М А С КА Л Е Н КО .
ИНДИКАТОР К С В .
.......................................................................
2
37
И.ПУГАЧЕВ.
И ЗМ Е РЕН И Е СИ ГН АЛО В И Ш УМ О В
РАДИО СТАНЦ ИЙ "Л Е Н -В ".
............................................................................................
2
38
С
С Ы Ч
РА ДИ О М И КРО Ф О Н П Р О Щ Е .
.....................................................................
4
30
Н.ЯКО ВЛЕВ.
ИН ДИКАТО Р У Г О Н А .
...........................................................................
4
30
С .НО ВИКО В.
М И КРО Ф О Н Н Ы Й УС И Л И ТЕ Л Ь -КО М П Р Е С С О Р
ДЛЯ УКВ ЧМ П Е Р Е Д А Т Ч И К А .
......................................................................................
5
38
A.
ЛАП КО .
КВАРЦ ЕВЫ Е ГЕНЕРАТОРЫ НА М И КРО С Х ЕМ АХ .
.........
5
38
B .
КОСТИН.
РА ДИ О М И КРО Ф О Н .
........................................................................
6
28
П СИВАК.
РАДИО М И КРО Ф О Н С ВЫ СО КО Й С ТАБИ ЛЬ Н О С ТЬЮ
ЧАСТО ТЫ .
.............................................................................................................................
6
28
А .Ш УМ И Л О В.
ПРО СТОЙ Р А Д И О Т Е Л Е Ф О Н .
.......................................................
7
36
Л.ЗА В А Д С КИ Й .
РА ДИ О М И КРО Ф О Н .
.....................................................................
7
37
А.П О ДО БЕД.
Р А Д И О М И К Р О Ф О Н .
...........................................................................
9
34
A .
М ЕЛЬН И КО В.
ПРО СТОЙ Р А Д И О М И К Р О Ф О Н .
.......................................
9
34
C .
ГАВРИЛЮ К.
БАЗО ВЫ Й УС И Л И ТЕ Л Ь М О Щ Н О С ТИ
ДЛЯ СВ Д И А П А З О Н А .
..................................................................................................
11
36
.................................................................................................................................................
12
34
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
№ 7/2001, С .36.
А.Ш УМ И Л О В .
ПРО СТОЙ Р А Д И О Т Е Л Е Ф О Н .
....................
9
34
№ 9/2001, С .34.
А.П О Д О БЕД .
Р А ДИ О М И КРО Ф О Н .
...................................
11
37
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С .КАСИНСКИЙ.
БЕЗ П О ДТЕ КО В И ГРЯЗИ .
.......................................................
3
14
И.РУДЗИА.
О ЧИ С ТКА ПЛАТ О Т Ц А П О Н -Л А КА П О Р О Л О Н О М .
................
3
15
Г.ЕФ ИМ ОВИЧ.
С П О С О Б М О Н ТАЖ А М И К Р О С Х Е М .
.......................................
3
19
Г.ЕФ ИМ О ВИЧ.
С П О С О Б ЗАМ Е Н Ы Д Е Т А Л Е Й .
...................................................
3
37
B.
АРТАМ О НО В.
Ш ТАМ П ДЛЯ П РО С Е ЧКИ ПРЯ М О УГО ЛЬН Ы Х
О ТВЕРСТИ Й В ЛИС ТО ВО М М А Т Е Р И А Л Е .
...........................................................
4
12
Б.ЛЯХОВ.
С П О С О Б НАМ О ТКИ ТР А Н С Ф О Р М А Т О Р О В .
...............................
4
13
A .
ГРО М КО .
Р Е М О Н Т ВИ Д ЕО П ЛЕЕ РА “G O LD STAR P-R 500 AW ” .
.................
4 14
П РИ С П О С О БЛЕН И Я ДЛЯ ИЗГО ТО ВЛЕН ИЯ ПЕЧ АТН Ы Х ПЛАТ .
..........
4
15
B .
П О М ЕЛ О В.
Q U IC K P IC S C H E M C R E A T O R .
.................................................
5
32
В.БАШ КАТОВ, US0IZ.
ЛЕЧИМ КО Н Д Е Н С А ТО Р Ы .
............................................
6
36
И.РУДЗИК.
ГВОЗДЬ - О ПРАВКА ДЛЯ КАТУШ КИ И Н ДУКТИ В Н О С ТИ .
. 6
37
А.ТРАВКИН .
АН О Д И РО ВА Н И Е А Л Ю М И Н И Е В Ы Х П А Н Е Л Е Й .
.................
6
37
Д .КИ С И Ц КИ Й , А .Ф И Л И П О В И Ч .
Э ЛЕ КТРО ТЕП Л О В О Й
Л О Б ЗИ К “С ТРУН А” .
.........................................................................................................
7
28
А.И РТЫ Ш ЕВ.
М ЕТОД Н А Н Е С ЕН И Я РИ С УН КА П ЕЧАТН О Й ПЛАТЫ .
. 7
29
Е.КО ВАЛЕВ, А.Ф И Л И П О В И Ч .
С ТАН О К Д Л Я Н А М О ТКИ
Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р О В .
....................................................................................................
9
10
.................................................................................................................................................
10
18
Р Е М О Н Т КО НДЕНС АТО РО В ПЕР ЕМ ЕН О Й Е М К О С Т И .
..............................
9
12
А.Ф И ЛИ П О ВИ Ч.
НО ВЫ Й М ЕТО Д РАСЧЕТА ТРАНСФО РМ АТОРО В .
.1 1
33
A .
ЗИН О В ЧУК.
И ЗГИ БА Н И Е О РГАН И ЧЕС КО ГО С Т Е К Л А .
.................
11
33
РАДИОПРИЕМ
Д .Л А Е В С К И Й .
У КВ -П Р И Е М Н И К НА М И КРО С ХЕМ Е U 2 5 1 0 B .
....................
5
36
Н .ЯРО Ш .
КО РО ТКО В О Л Н О ВАЯ А Н Т Е Н Н А .
.......................................................
5
37
Д .Л А Е В С К И Й .
М И Н И А ТЮ РН Ы Е FM -П Р И Е М Н И К И .
.......................................
8
35
B .
САЗО НИК. В.ЕРМ АШ КЕВИ Ч, EW 6BA, К.КО ЗЛО В, EW 6KN.
УКВ П Р И Е М Н И К SE C -850 D .
.......................................................................................
9
35
................................................................................................................................................
0
23
В.С АЖ И Н .
ГЕТЕРО ДИН С ПЬЕЗО ФИЛЬТРО М .
..........................................
10
27
A .
П АРХО М ЧИ К.
УКВ П Р И Е М Н И К .
..................................................................
11
34
SPECTRUM-РАЗДЕЛ
9
N EM O .
ВЫ И S P EC TR U M - ПРО БЛЕМ Ы И РЕ Ш ЕН И Я .
........................
9
17
9
N EM O .
О ТКУД А ВЗЯЛСЯ Б О Р Д Ю Р .
...............................................................
10
19
9
N EM O .
Э ВО ЛЮ Ц И Я ПЛАТФ О РМ Ы S P E C T R U M .
....................................
11
18
................................................................................................................................................
12
16
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
УС Л О В Н Ы Е О БО ЗН А ЧЕН И Я И М С .
........................................................................
1
40
.....................................................................................................................................................
2
40
8-Б И ТН Ы Е М И КРО КО Н ТРО ЛЛЕ РЫ H IT A C H I.
...................................................
1
41
8-Б И ТН Ы Е М ИКРО КО Н ТРО ЛЛЕ РЫ M ITSU BISH I .
.........................................
2
41
B .
КИ С И ЛЕВ.
М О Щ Н Ы Е ДИ О Д Ы КД643 АС.
.. В С .
......................................
2
39
И Н ТЕГРАЛ ЬН Ы Е У С И Л И ТЕ Л И Н И ЗКО Й ЧАСТО ТЫ
TD A7267, TD A7294, TD A7295, TD A7350 .
...........................................................
1
42
TD A7360, TD A7370, TD A8510, TDA8511 .
.............................................................
2
42
T D A 854 1, TD A8542, TD A8543, T D A 8 5 4 7 .
..............................................................
3
42
T D A 855 1, TD A8552, T D A 856 0.
.....................................................................................
4
42
T D A 856 2.
.................................................................................................................................
5
43
TD A8563, TD A8566, TD A8567, T D A 8 5 6 8 .
..............................................................
6
42
T D A 857 1, TD A8586, TDA8941 Р, TD A 8942P .
.......................................................
7
42
ТЕ А0675, Т Е А 0676 .
........................................................................................................
8
42
ТЕ А0678, Т Е А 0 6 7 9 Т .
........................................................................................................
9
42
ТЕА0677Т, ТЕ А 6360 .
...................................................................................................
10
42
T D A 1 0 7 4 A .
........................................................................................................................
11
42
А Н А Л О ГИ И Н ТЕГРАЛ ЬН Ы Х М ИКРО СХЕМ
ЛО ГИ Ч Е С КИ Е ИС ТТЛШ Т И П А S .
...........................................................................
3
39
ЛО ГИ Ч Е С КИ Е ИС ТТЛШ Т И П А LS .
........................................................................
4
38
ЛО ГИ Ч Е С КИ Е ИС ТТЛШ Т И П А LS .
........................................................................
5
39
Л О ГИ Ч Е С КИ Е ИС ТИ П А A L S .
.....................................................................................
6
38
Л О ГИ Ч Е С КИ Е ИС ЭСЛ Т И П А F 1 0 0 K .
......................................................................
6
40
ЛО ГИ Ч Е С КИ Е ИС ЭСЛ Т И П А F10 К .
........................................................................
7
38
Л О ГИ Ч Е С КИ Е ИС ТТЛШ ТИ П А FAST .
..................................................................
7
39
И Н ТЕ Р Ф Е Й С Н Ы Е ИС Д Л Я ЛИ Н И Й СВЯЗИ .
.....................................................
7
40
И Н ТЕ Р Ф Е Й С Н Ы Е ИС ДЛЯ УП РА ВЛЕ Н И Я З У .
.................................................
7
41
Ц И Ф Р О -А Н А Л О ГО В Ы Е П РЕО БРАЗО ВАТЕЛИ (Ц А П ).
...................................
8
38
АН А Л О ГО -Ц И Ф Р О В Ы Е П РЕО БРАЗО ВАТЕЛИ (А Ц П ).
...................................
8
39
ИС Д Л Я ТЕ ЛЕВИ Д ЕН И Я , Р А ДИ О П РИ Е М Н И КО В , АППАРАТУРЫ
ЗВ У КО В О С П Р О И ЗВ Е Д Е Н И Я И В И Д Е О З А П И С И .
...........................................
8
40
О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Е У С И Л И Т Е Л И .
...............................................................................
9
38
КЛЮ ЧИ И К О М У Т А Т О Р Ы .
..............................................................................................
9
40
К О М П А Р А Т О Р Ы .
...............................................................................................................
10
38
ИС Д Л Я ВТО РИ ЧНЫ Х И С ТО ЧНИКО В П И Т А Н И Я .
......................................
10
38
КЛЮ ЧИ И КО М М У Т А Т О Р Ы .
........................................................................................
10
40
О П ТО Э Л ЕКТР О Н Н Ы Е Э ЛЕ М Е Н ТЫ С В Я З И .
.................................................
10
41
П РИБО РЫ С ЗА РЯ ДО ВО Й С В Я ЗЬЮ (ПЗС)
Д Л Я П О ЛУЧЕН И Я И З О Б Р А Ж Е Н И Я .
.................................................................
10
41
О П ТО Э Л Е КТР О Н Н Ы Е П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л И .
.....................................................
10
41
О П ЕРА ТИ ВН Ы Е ЗУ НА О С Н О ВЕ М О П С ТРУКТУР
Д И Н А М И Ч Е С КО ГО Т И П А .
.......................................................................................
11
38
О ПЕРАТИВН Ы Е ЗУ НА О С Н О ВЕ М ОП С ТРУКТУР
СТАТИЧЕСКО ГО Т И П А .
............................................................................................
11
38
О ПЕРАТИВН Ы Е ЗУ БИ П О ЛЯ РН Ы Е СТАТИЧЕСКИ Е .
..............................
11
ПЗУ С Э ЛЕ КТРИ Ч ЕС КО Й П ЕР ЕЗАП И С ЬЮ ИН Ф О РМ АЦИИ ,
С ДЛ И ТЕ Л Ь Н Ы М С Р О КО М ХРАН ЕН И Я ИН Ф О РМ АЦ И И
ПРИ ВКЛЮ ЧЕН НО М И ВЫ КЛЮ ЧЕНН О М ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ .
.. 11
40
УН И П О Л Я Р Н Ы Е ЛО ГИ Ч Е С КИ Е И С .
.................................................................
12
35
КМ ДП Л О ГИ Ч Е С КИ Е ИС ТИ П А CD 4000 .
.......................................................
12
35
И Н ТЕ ГР А Л Ь Н Ы Е РА Д И О П Р И Е М Н И КИ
Т Е А 5 7 1 0 (Т ).
......................................................................................................................
11
43
И Н ТЕГРАЛ ЬН Ы Е М И КРО С Х ЕМ Ы КО НТРО ЛЛЕРО В
Ш И Р О ТН О -И М П УЛ Ь С Н О Й М О ДУЛЯЦ ИИ
КА 3842В (K A3842BD ) АН А ЛО ГИ : UC3842, 1033ЕУ10)
КА 3843В (K A3843BD ) (U C 3843) КА 3844В (KA3844BD ) (UC 3844)
КА 3845В (KA3845B D ) (U C 3 8 4 5 ).
..........................................................................
12
39
В О З В Р А Щ А Я С Ь К Н А П Е Ч А ТА Н Н О М У
№ 10/2001, С .39. ИС Д Л Я ВТОРИЧНЫ Х ИСТОЧНИКО В ПИТАНИЯ .
... 11
41
КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ
.................................................................................................................................
1...12
44
12/2001
предыдущая страница 44 Радиолюбитель 2001-12 читать онлайн следующая страница 46 Радиолюбитель 2001-12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст