ИЗМЕРЕНИЯ
д и к а т о р о в т и п а И В З , И В 6 и а н а л о г и ч н ы х п о р я д у п р и -
ч и н : в о -п е р в ы х , т р е б у е т с я о б е с п е ч е н и е о т н о с и т е л ь н о
с т а б и л ь н о г о н а п р я ж е н и я п о ц е п я м н а к а л а ; в о -в т о р ы х ,
н о м и н а л ь н о е н а п р я ж е н и е н а с е т к а х и а н о д а х с е г м е н -
т о в с о с т а в л я е т 2 5 .
..3 0 В [7 ], у м е н ь ш е н и е э т и х н а п р я -
ж е н и й д о 1 2 В с н и ж а е т н а д е ж н о с т ь , а я р к о с т ь с в е ч е -
н и я с е г м е н т о в н е д о с т а т о ч н а д л я р я д а п р и м е н е н и й ; в-
т р е т ь и х , у с л о ж н я е т с я к о н с т р у к ц и я б л о к а и н д и к а ц и и .
П о э т о м у в п р и б о р е п р и м е н е н ы с в е т о д и о д н ы е с е м и с е г -
м е н т н ы е и н д и к а т о р ы с д е ш и ф р а т о р а м и , р а б о т а ю щ и -
м и о т н а п р я ж е н и я 5 В. С ц е л ь ю о п т и м и з а ц и и с о г л а с о -
в а н и я б л о к а и н д и к а ц и и с п е р е с ч е т н ы м б л о к о м , в п о с -
л е д н е м т а к ж е и с п о л ь з у е т с я п я т и в о л ь т о в а я с е р и я м и к -
р о с х е м (к о н е ч н о ж е , в р а д и о л ю б и т е л ь с к о й п р а к т и к е
в о з м о ж н а о р и е н т а ц и я н а с х е м н ы е р е ш е н и я э т и х б л о -
к о в , п р и в е д е н н ы х в [1 ], н о у с т р а н я й т е н е д о с т а т к и ).
П е р е с ч е т н ы й б л о к
(рис. 3)
с о с т о и т и з м и к р о с х е м
0 0 1 8 .
.. 0 0 2 1 , п р е д с т а в л я ю щ и е с о б о й д в о и ч н о -д е с я т и ч -
н ы е с ч е т ч и к и . Д л я с о г л а с о в а н и я у р о в н е й М О П -Т Т Л и с -
п о л ь з у ю т с я э л е м е н т ы □ 0 1 7 . 1 .
. . 0 0 2 1 , а д л я о б р а т н о г о
с о г л а с о в а н и я - э л е м е н т 0 0 2 2 (и н в е р т о р с о т к р ы т ы м
Р и с. 3. С хем а э л е к т р и ч е с ка я п р и н ц и пи а л ь н а я
п е р е сч е тн о го б л о ка
к о л л е к т о р о м , к о л л е к т о р н а я н а г р у з к а к о т о р о г о R 7 н а -
х о д и т с я в с х е м е б л о к а у п р а в л е н и я ). В о с т а л ь н о м п е -
р е с ч е т н ы й б л о к о с о б е н н о с т е й н е и м е е т .
В б л о к е и н д и к а ц и и ( р и с . 4 ) и с п о л ь з о в а н ы с е м и с е г -
м е н т н ы е и н д и к а т о р ы H L 1 .
..H L 4 с о б ъ е д и н е н н ы м и а н о -
д а м и , ч т о п о з в о л я е т о б е с п е ч и т ь н е о б х о д и м у ю я р к о с т ь
с в е ч е н и я п о с р е д с т в о м д е ш и ф р а т о р о в D D 2 5 .
..D D 2 6 . Р е -
з и с т о р ы R 2 7 .
..R 5 9 о г р а н и ч и в а ю т т о к ч е р е з с е г м е н т ы
и н д и к а т о р о в и с в е т о д и о д ы V D 2 .
..V D 4 . Э л е м е н т ы D D 2 3
и D D 2 4 - п р е о б р а з о в а т е л и у р о в н е й М О П -Т Т Л .
Б л о к п и т а н и я ( р и с . 5 ) в ы п о л н е н н а о с н о в е с т а б и л и -
з а т о р о в с е р и и 1 4 2 [4 ]. С х е м а в к л ю ч е н и я с т а б и л и з а т о -
р о в т и п о в а я . П о т р е б л я е м ы й и з м е р и т е л е м т о к п о ц е п и
п и т а н и я н а п р я ж е н и е м 5 В н е п р е в ы ш а е т 6 5 0 м А , п о
ц е п и 1 2 В - 1 0 0 м А .
Рекомендации по элементной базе
М и к р о с х е м ы с е р и и К 5 6 1 м о ж н о з а м е н и т ь н а с е р и ю
5 6 4 , х у ж е - К 1 7 6 , с е р и и 1 4 2 - н а К 1 4 2 , э л е м е н т D D 2 2
(К 1 5 5 Л Н 5 ) - н а К 1 5 5 Л Н З и л и К 1 5 5 Л А 8 с с о о т в е т с т в у -
ю щ е й д о р а б о т к о й . Т р а н з и с т о р К Т 3 1 0 2 В - н а л ю б о й
а н а л о г и ч н ы й с h 213 > 5 0 . В а в т о р с к о м в а р и а н т е и с п о л ь -
з о в а н ы р е з и с т о р ы т и п а С 2 -З З Н -0 .1 2 5 ± 5 % ( в о з м о ж н а
з а м е н а н а л ю б о й т и п с д о п у с к о м н е б о л е е ± 1 0 % ). К о н -
д е н с а т о р ы т и п а К М - 4 .
..К М - 6 . К о н д е н с а т о р С 8 - т и п а
К 7 1 -7 . В б л о к е п и т а н и я к о н д е н с а т о р ы С 1 2 и С 1 6 - К 5 0 -
6 с р а б о ч и м н а п р я ж е н и е м 16 В, а С 1 3 и С 1 7 - К 5 0 - 6 с
р а б о ч и м н а п р я ж е н и е м 2 5 В . П о т е н ц и о м е т р ы R 1 2 и R 2 0
- С П 4 - 1 , a R 1 5 , R 1 9 , R 2 1
- С П 5 - 2 . И н д и к а т о р ы
H L 1 .
..H L 4 (А Л С 3 3 8 Б ) н а А Л С 3 2 1 Б , А Л С 3 2 4 Б и л и а н а -
л о г и ч н ы х .
Рекомендации по регулировке прибора
1. П е р е д в к л ю ч е н и е м п р и б о р а т щ а т е л ь н о п р о в е р и т ь
п р а в и л ь н о с т ь м о н т а ж а и к а ч е с т в о п а й к и .
2 . П р и о т с о е д и н е н н ы х о т ф у н к ц и о н а л ь н ы х б л о к о в
ш и н а х п и т а н и я у б е д и т ь с я в н а л и ч и и т р е б у е м ы х н а п р я -
ж е н и й н а в ы х о д е б л о к а п и т а н и я (+ 5 В ± 1 0 % , + 1 2 В ± 1 0 % ).
3. П о д кл ю ч и т ь п р и б о р к б л о к у п и та н и я и п р о в е р и т ь в е -
л и ч и н ы п о т р е б л я е м ы х т о к о в 6 5 0 м А ± 1 0 % (5 В) и 10 0 м А
± 1 0 % (1 2 В).
4 . П е р е в е с т и п е р е к л ю ч а т е л ь S 2 в п о л о ж е н и е “А В Т ”
и у б е д и т ь с я п о и н д и к а т о р а м H L 1 .
..H L 4 в ц и к л и ч н о с т и
в ы п о л н е н и я и з м е р е н и й п р и б о р о м . С п о м о щ ь ю п о т е н -
ц и о м е т р а R 1 2 у с т а н о в и т ь ж е л а е м о е в р е м я и з м е р е н и я .
Н а и н д и к а т о р а х п е р и о д и ч е с к и д о л ж н о о т о б р а ж а т ь с я
н е к о т о р о е ч и с л о (о т 3 0 и б о л е е ).
5. П о с л е с т а б и л и з а ц и и т е п л о в о го р е ж и м а (1 0.
.. 15 м и н .)
п о т е н ц и о м е т р о м R 1 5 у с т а н о в и т е п о к а з а н и я и н д и к а т о -
р о в в 0 , п р и э т о м в м л а д ш е м р а з р я д е п е р и о д и ч е с к и
м о ж е т п о я в л я т ь с я 1 - и н с т р у м е н т а л ь н а я п о г р е ш н о с т ь
п р и б о р а .
6 . П о д к л ю ч и т е к о в х о д н ы м з а ж и м а м п р и б о р а к а л и б -
р о в о ч н у ю е м к о с т ь з а р а н е е и з в е с т н о й в е л и ч и н ы (в а в -
т о р с к о м в а р и а н т е К 7 1 - 7 В -0 .3 3 м к Ф ± 0 ,5 % ) и п о т е н ц и -
о м е т р а м и R 2 0 (“ г р у б о ” ) и R 1 9 (“ п л а в н о ” ) у с т а н о в и т е
с о о т в е т с т в у ю щ е е п о к а з а н и е н а и н д и к а т о р а х .
7. А н а л о г и ч н ы м о б р а з о м п о т е н ц и о м е т р о м R 21 н а -
с т р о й т е д и а п а з о н и з м е р е н и я т ы с я ч м к Ф . П р и о т с у т -
с т в и и к а л и б р о в о ч н ы х к о н д е н с а т о р о в б о л ь ш о й е м к о с -
т и в о з м о ж н о п о д к л ю ч е н и е б а т а р е и и з н е с к о л ь к и х п а -
р а л л е л ь н о с о е д и н е н н ы х к о н д е н с а т о р о в , е м к о с т ь к а ж -
д о г о и з к о т о р ы х з а р а н е е и з м е р е н а . В с л у ч а е л о ж н о г о
с р а б а т ы в а н и я о д н о в и б р а т о р а D D 8 .1 с л е д у е т у в е л и ч и т ь
R 2 3 д о 2 0 0 .
..3 0 0 к О м .
8 . У б е д и т е с ь в р а б о т о с п о с о б н о с т и п р и б о р а в р е ж и -
м е о д н о к р а т н о г о з а п у с к а . Д л я э т о г о п е р е в е д и т е п е р е -
52
\
1 Радиолюбитель - 01 /2004
предыдущая страница 51 Радиолюбитель 2004-01 читать онлайн следующая страница 53 Радиолюбитель 2004-01 читать онлайн Домой Выключить/включить текст