і
М А С Т Е Р К И Т
\
А д р е с а н е к о т о р ы х м а г а з и н о в , в к о т о р ы х м о ж н о п р и о б р е с т и п р о д у к ц и ю
М А С Т Е Р К И Т .
БЕЛАРУСЬ
М и н с к,
п р о д а ж а п о д з а к а з , с р о к д о 5 д н е й .
Т е л . ( 3 7 5 - 1 7 ) 2 8 8 - 1 3 - 1 3 , 2 8 2 - 0 3 - 3 7 ,
м о б . 8 - 0 2 9 - 6 8 2 - 0 3 - 3 7 .
Б р ест.
О Д О “Л е б е д ь ” , у л . Г о г о л я , д . 8 2 .
Т е л . 2 6 - 3 1 - 0 6 .
Гом ель .
“DAEWOO”, ул.
И н т е р н а ц и о н а л ь -
н а я , д . 1 0 .
Тел.
8 - ( 0 2 9 ) - 6 5 1 - 3 9 - 1 7 .
М о зы р ь .
У П Т а л а " , у л . Я . К о л а с а , д . 2 1 .
Т е л . 8 (0 2 3 - 5 1 ) -2 - 6 4 - 7 4 .
РОССИЯ
М о скв а
“МиТраКон", e-mail:
m tk @ m itra c o n .ru ,
h ttp ://w w w .m itrac o n .ru
3 - й П а в л о в с к и й п е р , д . 1 4 /1 8 , с т р . 1.
Т е л : ( 0 9 5 ) 9 5 9 - 8 3 - 8 5 , 2 3 7 - 1 0 - 9 5 .
Ф а к с 9 5 9 - 9 6 - 3 2 .
П р о е з д д о с т . м . “С е р п у х о в с к а я " , “ П а в е л е ц -
к а я ” , д а л е е п е ш к о м .
“ Ч и п и Д и п " , e - m a il:
s a le s @ c h ip in d u s try .ru ,
h ttp ://w w w .c h ip in d u s try .ru
у л . Г и л я р о в с к о г о , д . 3 9 ; у л . Б е г о в а я , д . 2 .
Т е л . е д и н о й с п р а в о ч н о й : ( 0 9 5 ) 7 8 0 - 9 5 - 0 9 ,
( 0 9 5 ) 7 8 0 - 9 5 - 0 0 .
А д р е с д л я п и с е м : 1 2 9 1 1 0 , г . М о с к в а ,
а /я 9 9 6 .
“М и т и н с к и й " р а д и о р ы н о к , м е с т о С 1 9 . В ы -
в е с к а “ М а с т е р К и т " ’.
П р о е з д д о с т . м . ‘Т у ш и н с к а я ” , а в т . 2 и л и
м а р ш р у т н ы м т а к с и д о р а д и о р ы н к а .
В р е м я р а б о т ы 1 0 .0 0 - 1 7 .0 0 ( е ж е д н е в н о ,
б е з в ы х о д н ы х ) .
“ Ц а р и ц ы н о ” , р а д и о р ы н о к , м е с т о 1 2 6 .
П р о е з д д о с т . м е т р о “ Ц а р и ц и н о ” , д а л е е
п е ш к о м 5 м и н .
В р е м я р а б о т ы : 9 .0 0 - 1 6 . 0 0 б е з в ы х о д н ы х .
“ Н а М о ж а й к е ” , р а д и о р ы н о к , п а в . 1 4 /2 2 .
П р о е з д д о с т . м . “ К и е в с к а я ” и л и “ М о л о д е ж -
н а я ” , д а л е е б е с п л а т н ы м э к с п р е с с о м д о м а -
г а з и н а ‘Т р и к и т а " .
В р е м я р а б о т ы : 9 .0 0 - 1 8 . 0 0 . В ы х о д н о й д е н ь :
п о н е д е л ь н и к .
“ П о с ы л т о р г “’, н а б о р ы п о п о ч т е н а л о ж е н н ы м
п л а т е ж о м ,
е - м а іі:
p o s [email protected] s o lo n .ru , h ttp ://w w w .s o lo n .ru
1 1 1 4 0 1 , г. М о с к в а , а /я 1.
Т е л . (0 9 5 ) 3 0 4 -7 2 -3 1 .
С .-П е те р б у р г.
“ М е г а - Э л е к т р о н и к а " ,
e - m a il:
in fo @ m e g a c h ip .ru ,
24
| ---------------------_ _ _ _ _ _ _ _ _
j
h ttp ://w w w .ic s h o p .ru
- м а г а з и н э л е к т р о н -
I
н ы х к о м п о н е н т о в o n - lin e
у л . Б о л ь ш а я П у ш к а р с к а я , д . 4 1 .
|
Т е л : ( 8 1 2 ) 3 2 7 - 3 2 - 7 1 ,
|
ф а к с : ( 8 1 2 ) 3 2 5 - 4 4 - 0 9 .
і
Б а р н аул .
“ П о т о к ” ,
e - m a il:
es c o r_ ra d io @ m a il.ru
у л . Т и т о в а , д . 1 8 , 2 - о й э т а ж .
Т е л . ( 3 8 5 2 ) 3 3 - 4 8 - 9 6 , 3 6 - 0 9 - 6 1
В л а д и в о с то к.
“ Э л е к т р о м а р к е Г ’,
e - m a il:
e le k tro @ e a s tn e t.fe b ra s .ru ,
h ttp ://w w w .e le k tro .fe b ra s .ru
П а р т и з а н с к и й п р о с п е к т , д . 2 0 , к . 3 1 4 .
Т е л : ( 4 2 3 2 ) 4 0 - 6 9 - 0 3 , ф а к с : 2 6 - 1 7 - 2 7
В о л го гр а д .
“ C h ip S e t” ,
e - m a il:
c h ip s e [email protected] in te rd a c o m .ru
у л . П е т р о г р а д с к а я , д . 3 .
Т е л : (8 4 4 2 ) 4 3 - 1 3 - 3 0 .
Е ка те р и н б у р г.
“ М е г а т р о н ” ,
e - m a il:
m e g a @ s k y .ru
у л . М а л ы ш е в а , д . 9 0 .
Т е л : ( 3 4 3 2 ) 5 5 - 4 8 - 3 6 .
М у р м а н с к .
“ Р а д и о к л у б ” ,
e - m a il:
rclu b 1 3 7 @ a s p o l.ru
у л . П а п а н и н а , д . 5 . Т е л : ( 8 1 5 2 ) 4 5 - 6 2 - 9 1 .
Н а б е р е ж н ы е Ч ел н ы .
“ Р а д и о л а в к а ” , “ Р а -
д и о т е х н и к а ” , “ Э л е к т р о н и к а ” с е т ь м а г а з и -
н о в , e - m a il:
n a fik o [email protected] ra d e l.k a za n .ru
Т е л . е д и н о й с п р а в о ч н о й : ( 8 5 5 2 ) 4 2 - 7 5 - 0 4 ,
4 2 - 0 2 - 9 5 .
Н о в о к у з н е ц к .
“Д е л ь т а " ,
e - m a il:
v ic @ n v k z .k u z b a s s .n e t,
h ttp ://w w w .d e lta -n .ru
у л . В о р о в с к о г о , д . 1 3 .
Т е л : ( 3 8 4 3 ) 7 4 - 5 9 - 4 9 .
Н о в о с и б и р с к.
“ Р а д и о т е х н и к а ” ,
e - m a il:
w o ln a @ o n lin e .s in o r.ru
у л . Л е н и н а , д . 4 8 .
Т е л /ф а к с : ( 3 8 3 2 ) 5 4 - 1 0 - 2 3 .
Н о в о с и б и р с к.
“ Р а д и о д е т а л и ” ,
e - m a il:
w o ln a @ o n lin e .s in o r.ru
у л . Г е о д е з и ч е с к а я , д . 1 7 .
Т е л /ф а к с : ( 3 8 3 2 ) 5 4 - 1 0 - 2 3 .
Н о р и л ь ск.
“ Р а д и о м а г а з и н ” ,
e - m a il:
ale x .m in u s @ n o rc o m .ru
у л . М и р а , д . 1 . Т е л /ф а к с : ( 3 9 1 9 ) 4 8 - 1 2 - 0 4 .
С тав р о п о л ь .
“ Р а д и о т о в а р ы " ,
e - m a il:
s tavtv [email protected] m a il.ru
у л . Д о в а т о р ц е в , д . 4 а . Т е л : ( 8 6 5 2 ) 3 5 - 6 8 - 2 4 .
С та в р о п о л ь .
'Т е л е з а п ч а с т и ” ,
e - m a il:
k o k e tk a @ k o k e tk a .s ta v ro p o l.n e t
п е р . Ч е р н я х о в с к о г о , д . 3 .
Т е л : ( 8 6 5 2 ) 2 4 - 1 3 - 1 2 ,
ф а к с : ( 8 6 5 2 ) 2 4 - 2 3 - 1 5 .
Т о л ь я тти .
“ Р а д и о д е т а л и ” ,
e - m a il:
a le x a s a l @ infopac.ru
у л . Р е в о л ю ц и о н н а я , д . 5 2 .
Т е л : ( 8 4 8 2 ) 3 7 - 4 9 - 1 8 .
Т о л ь я тти .
“ Э л е к т р о н н ы е к о м п о н е н т ы " ,
e - m a il:
im p u ls e @ in fo p a c .ru
у л . Д з е р ж и н с к о г о , д . 7 0 .
Т е л . ( 8 4 8 2 ) 3 2 - 9 1 - 1 9 .
Т у л а .
“ Р а д и о м а р к е Г ',
e - m a il:
ra d io m @ tu la .n e t
К р а с н о а р м е й с к и й п р о с п е к т , д . 7 ,
о ф и с 1 .1 2 .
Т е л . ( 0 8 7 2 ) 2 0 - 0 1 - 9 3 .
Т ю м е н ь .
“ С а ш а ” , e - m a il:
vis [email protected] sib tel.ru
у л . Т у л ь с к а я , д . 1 1 .
Т е л /ф а к с : ( 3 4 5 2 ) 3 2 - 2 0 - 0 4 .
У ф а .
“ Э л е к г р о н и к а ” ,
e - m a il:
b e s @ d ia s p ro .c o m
п р . О к т я б р я , д . 1 0 8 .
Т е л : ( 3 4 7 2 ) 3 3 - 1 0 - 2 9 , 3 3 - 1 1 - 3 9
Х а б а р о в с к .
‘Т В С е р в и с ” ,
e - m a il:
tv s e rv ic e @ p o p .re d c o m .ru
у л . Ш е р о н о в а , д . 7 5 , о ф . 1 3 .
Т е л : ( 4 2 1 2 ) 3 0 - 4 3 - 8 9 .
УКРА И Н А
К и е в
“ И н и ц и а т и в а ” , e - m a il:
m g k ic @ g u .k ie v .u a
Т е л .: ( 0 4 4 ) 2 3 4 - 0 2 - 5 0 , 2 3 5 - 2 1 - 5 8 ,
ф а к с : ( 0 4 4 ) 2 3 5 - 0 4 - 9 1 ,
у л . Я р о с л а в о в В а л , 2 8 , п о м е щ е н и е с е р в и с -
н о г о ц е н т р а “ S A M S U N G ” ;
р ы н о к “ Р а д и о л ю б и т е л ь ” (у л . У ш и н с к о г о , 4 ),
т о р г о в ы е м е с т а № 4 3 , 4 4 .
“ И м р а д " , e - m a il:
m aste rk [email protected] te x .k ie v .u a
у л . Д е г т я р е в с к а я , д . 6 2 , 5 - й э т а ж , о ф и с 6 7 .
Т е л /ф а к с : ( 0 4 4 ) 4 9 5 - 2 1 - 0 9 , 4 9 5 - 2 1 - 1 0 ,
р ы н о к “ Р а д и о л ю б и т е л ь ” (у л . У ш и н с к о г о , 4 ),
т о р г о в ы е м е с т а N s 4 5 , 4 6 , 4 7 .
“ Н и к С ” , e - m a il:
c h ip @ n ic s .k ie v .u a ,
h ttp ://w w w .n ic s .k ie v .u a
у л . Ф л о р е н ц и и , 1 /1 1 ,1 э т а ж , 2 4 .
Т е л : ( 0 4 4 ) 5 1 6 - 4 7 - 7 1 , 2 9 0 - 4 6 - 5 1 ,
р ы н о к “ Р а д и о л ю б и т е л ь ” (у л . У ш и н с к о г о , 4 ),
т о р г о в ы е м е с т а N s 1 0 8 , 1 0 9 .
1 Радиолюбителг. - 07/2004
предыдущая страница 23 Радиолюбитель 2004-07 читать онлайн следующая страница 25 Радиолюбитель 2004-07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст