Н
М И К Р О К О Н Т Р О Л Л Е Р Ы
h
)
o ls e
/ / è là + à
{
a c tiv a b u f f e r — ; / / ô n ô à là â ë ô â à â i àdôàfl 1 â êà+ànôâà à ê ô è â iîâ î
)
)
TTMSK
0x00;
TCCRlB і» 0x00;
SPCR - 0x00;
/ / ç à ïô à ù à à i
ânâ
ïô à ô û â à iè ÿ
/ / Î6 ô â .ià â ë è â à 4 i n-: , 6+èê 1
/ / îô ê ë b + à A i SPT
{
PORTE fc* QxF7;
p la y b a c k ( ) ;
w h ile ( ! (FIND & 2 ) ) ;
)
/ / çàæ èâàâi LED
II
æ 4 ,i I î ê à ê iî ï ê à â în ïô îè ç â â â à lè ÿ
/ / iâ îô ïô ù â lâ ( ê iî ï ê à 1)
PORTE I * 0x08; / / à à n è i LED â î à ô à iÿ « ô îë îë ô îé » flà âiô û
)
)
v o id n e x t page to n e x t b u f f e r (u n s ig n e d c h a r a c tiv e b u ffe r , u n s ig n e d
i n t page c o u n te r)
(
u n sig n e d c h a r terqp - 0x80;
w h ilc ( !( P lN H
&
0 x 0 2 ));
/ / æ à ,i, lî e à ôëÿo là î4 â îâ î4 6 6 4 ÿ
PORTB &■= -га^С Ю Р SELECT; / / âê6b-:àâi D a ta P la sh
i f ( a c t iv e . b u ffe r я * 1)
il
âüëè àdôâfl 1 à êô èâ iû é
{
SPUR = MM_PAGE_TO_ H2_XPER; / / o î 1 6 5 4 4 6 .і 4ë446bÙ6b 46561066 â
46Ô43 2
)
e ls e
/ / 616+4
(
SPTO
MM pact: to H I XFER; / / 1 45 44 6 .і 4ëâ46bù6i> 4 ôô ài6ô 6 â 46643 1
)
w h ile ( ! (SPSR & ta n * }) ); / / îæ c4à â i ç à â â ô c à lè ÿ 166446+6
SPUR -- (c h a r) (page .c o u n te r >> 6 );
w h ile ( ! (SPSR & te s tp ));
Il
îæ èâàâi ç à â à ô e à iè ÿ ïàôâàà+è
spur -
(c h a r) (page.
.c o u n te r << 2 ) ;
w h ile ( ! (SPSR & te n * )) );
Il
îæ èà à âi çà a à ô o à iè ÿ ïàflàâà+ è
SPUR
0x00; / / ç à ïè n û â à â i là è ià tm è é ç ià + à lè ÿ ààéô
w h ile (!(SPSR & te irp ) ) ; / / îæ èâàâi ç à â â ô e â ie ÿ 146444+6
PORTB [ ' DF CHIP SELECT; / / âûê ëb > à â i D a ta F la s h 6 là + è là à i 145446+6
)
v o id in t e r r u p t [T IM -atl OVF1 v e c t) o u t n o w (v o id )
(
w a it - 0;
U
â îç lè ê lîâ à iè â ïflà flû a à io ÿ
v o id a c tiv e b u f f e r t o s p e a ke r (u n s ig n e d c h a r a c tiv e b u ffe r )
(
/ / iî ê à à êô èâiûé àdôâfl là î;6 4 ô è ô n ÿ â îftlô îè ç â îà ô l à à î 4 î4 4 flæ è iî4
â è i à i èêâ
u n s ig n e d i n t b u ffe r .c o u n te r *- 0;
u n s ig n e d c h a r ttsqp * 0xS0;
PORTB &<= -DF
c m
P SELECT;
Il
âôëp-: 4164 D a ta F la s h
i i : (a c tiv e b u f f e r
1)
(
SPm • BUFFER 1_RKAD;
)
c l SC
BUFFER 2. RI AU;
/ / âüëè àôôàfl 1 à êô èâ iû é àéôàfl
/ / ô î hèôàâi èç âôôàflà 1
Il
616+4
/ / :6 6 6 à i èç àôoàôà 2
)
w h ile ( ! ( SPSR
îl
te z q p ));
Il
îæ èaàài ç à â à ô e â iè ÿ ïàflàâà+ è
SPUR
0x00;
Il
çàïenÜ ià è ià b ù â â î ç ià + à iô ÿ ààéôà
w hi le ( ! ( SPSR
îl
te a r*)));
Il
îæ èâàâi ç à â â fle à lè ÿ îâôââà+è
SPUR - 0x00;
/I
ç à ïù n ü ià è ià b ù â â î ç ià + à ie ÿ ààéôà
w h ile ( ! (8PSR
Se
tesnp) ) ;
Il
îœèciàài. ç à â â ô e à lè ÿ ïàôâàà+e
spur
0x00;
/I
16:6 64 n 645046 0 àôoàdà
w h ile ( ! (SPSR
Se
teiqp) ) ;
Il
îæ èaàài ç ù a â ô e â iè ÿ lâ flâ â à :è
SPUR - 0x00;
Il
ç à ïè n ü là c iâ b ù à â î ç ià v à iè ÿ ààéôà
w h ile ( ! (SPSR
Se
te s tp ));
Il
îæ èààài ç à â â fle à iè ÿ 145446+6
w h ile ( b u ffe r c o u n te r < 528)
(
SPDR - ÛxFF;
Il
ç à ïè n û â à â i ô è ô ô ô â lîâ ç ià + â lô â â ià :-à ë î
Il
n â â c â îâ îâ î ôââcnôôà
Il
îæ ciià âi ç à â â ô e à lè ÿ 145444-:-6
Il
îæ èaàài iflà d û â à iè â iâ ô â ï î ê lâ lè ÿ ô à é ià flà 1
Il
â în ïô îè ç â îâ ô i â à iiû à èç n â a c â îâ îâ î ôâàèflôôâ
Il
n à ô în ôëàâà fio à ià ë à
w h iL o ( ! (SPSR Sc ten*)) ) ;
whi L o (w a it) ;
OCR1B » SPUR;
w ai t
1;
b u ffe r c o u n te r-*+ ;
)
l>ORTB |=-- i)F cmP_SKIJfiCT;
11
a 4d db :41 e a D a ta F la s h
)
v o id n a in ( v o id )
{
s e tu p ( ) ;
for(;;)
(
i f (! (PTND & 8 ) )
ll
4466 6 i£ l6 4 <?61646 i^uc^da [ e i iie a 3)
(
PORTS
Sc--
0xF7;
11
gaaseaaii LED
re c o rd in g ( ) j
)
i f (!(PTN1)
&
4 ) ) / / drifle i^u eioa
aiilah
iJ e ftb fie ( e l i i o
h
2)
(
PORTH &
OxFV;
/ / <?aaccaaai LED
e r a s in g ( ) ;
w h ile ( i (P INI)
Se
4)); //
se&,i 'Lieh
o i i i e a i-;-6fi6e6 la
io io u d ia ( e ill e a 2)
)
i f (! (PXND & 2 ) )
nk
n&e i^ue&oa e liie A a iftiflid < ;a A a A id y ( e llie * 1)
I 46 h
D a ta F la s h .h
U
e « ? ia l,i 1 9 .0 4 .1 9 9 9
11
e ftlie u tjiS a ie y 8535
« in c lu d e " in a 9 0 .h w
«pragm a languagQ =extended
ll
D a ta F la s h
n A flin i iif lo a (pb 0)
« d e fin e DF_RESET 0x01
11
D a ta F la s h
h ir io iV i^ V lif ld a & i6 i.a/< ? a lyd (PB 1)
« d e fin e DFRUY BUSY 0x02
/1
D a ta F la s h <;^ue6a id c?ti!iefte «ydafldcjS-rliaS n a e o ifla (PB 2)
« d e fin e DF.
.WR1TE_PR0TECT 0x04
11
D a ta F la s h a u a i& iif lo a aH A ifld io e flin S a iil (PB 4)
« d e fin e DF_CICIP_SKIjECT 0x 10
/1 A6ok6
1
« d e fin e BUFFER_1 0x00
ll
adoafl 2
« d e fin e BUFFER_2 0x01
11
ilfl^ a A tia id a ahA5 e iiiia iid fla d o d
11
(jd id h u a o o a fli 1
« d e fin e BUFFER 1 WRITE 0x84
11
qraieftii aooafla 2
« d e fin e BUFFER 2 .WRITE 0x87
ll
T d iie i ddoafla 1
« d e fin e B U FF f».
.l. READ 0x54
/ / -i-daloA
kooASh 2
« d e fin e BUFFER_2 READ 0x56
1
1
A664S 1 a in i i a l d b h o fla id d d ia iy d d iflia fla iiO . fi a fto flia liH i n o e fla ie a i
« d e fin e Bl.
.TO.
.MM_ PAOE_PROG„WITH F1RASE 0x83
11
A d o ifl 2 a if t iiS id b 66341656 ia iy d o fS £ & S 6 iiu 6 a r io f liA iiill ftd e fla ie a i
« d e fin e B2 TO_MM_PAQE_PROQ _WITH_ERASE 0x86
11
Adoafl 1 a i n lia lo p h o fla le d d ia iV d e S flia fla iiu 44c; a n 6 fll6 il£ a i
R oefldley
'« d e fin e D1 _TO_MM_PAQE_PROO_WXTIBDlfr fa<ASE 0x8«
/ / i6 6 4 a 2 4 £ ftii4 1 6 b fto fla ie d d ia i^ d e Iflia d 6 ii0 . aac; a h d f lia iliu i
fld66616y
« d e fin e D2 TO _MM.JPAGE_PROG .WITHOUT. ERASE 0x89
ll
f f t i i a i a y 46641656 ia iy o e iflia fla iiO
66643 1
« d e fin e W4_PAQE__PROO_TIlROUQH _B1 0x82
/ / if t lia la V 46341666 £61^66 id i6 d 6 ii0 . n e a it;ii 46645 2
« d e fin e MM PAGE. PROG TIIUOUGH D2 0x8b
11
a a d ii6 6 e 4 a n e 6 y ia da ^a ldfcU fid.daiefiO. -c-4fl4c; 66665 1
« d e fin e AUTO.PAGE.REWRITE THROUGH D1 0x58
ll
a3d$iade-:-aneay i4 6 4 (ja ia fiu 46561664 +a3ac; 46643 2
« d e fin e AUTO .PAGK.
.REWRITE THROUGH B2 0xb9
/ / ftfla a i6 ie a i f i l i a l i d 66341634 ia iy t> 6 h a d o a d ii 1
« d e fin e №l_PAGK__TO_Dl_CCfU* 0x60
ll
456414164 i f t l i a l i d 46561654 S 6iy66 n a d o o flii 2
« d e fin e MM PAGE TO.D2.
.COM11 0x61
ll
143446+6 i f i l i S i i d 46561664 1 6 iy 6 6 a 66663 1
« d e fin e W4_PAGE_.TO._Bl .XFER 0x53
ll
£65446+6 i f t i i a i i d 46561664 1 6 iy d 6 a 46643 2
« d e fin e MM_PAGE_TO B2 XFER 0x55
/ / 5446465 ft if id iy id y D a ta F la s h 4ey + d 6 ie y 16i6 1 5n 6 6, n fla a ia lo y
l\-
iiin d i^ le e ,
//
6 n if id iy id jf 4 id ia /< ;6 1 y d
« d e fin e STATUS.
.RKQTSTER 0x57
U
+64164 i f t i i a l i d 46561664 ia i^ d d
« d e fin e MAIN_MEMORY_PAGE_READ 0x52
//
£+64666 528 4666 46361664
« d e fin e PAGE.
.ERASE 0x81
ll
i-e n o e a 512 4656166
« d e fin e HliOCK. ERASE 0x50
« d e fin e TRUE O x ff
« d e fin e FALSE 0x00
І Радиолюбиют.
І
І
9/У004
предыдущая страница 45 Радиолюбитель 2004-11-12 читать онлайн следующая страница 47 Радиолюбитель 2004-11-12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст