\
ИЗМЕРЕНИЯ
I
і
Программа прошивки
; PowerMeter
; вычисление 2-х цифр мощности
retlw d' 46 '
;------------------------
calc_P2x:
retlw d' 47 '
;
andlw 0x07
retlw d' 48 '
versia
equ 01
clrf PCLATH
retlw d'49'
•include "Pl6F676.inc"
addwf PCL, 1
d' 50 '
list p - 16f676
retlw d' 51 '
__config b’00000001100'
retlw d’ 52 '
8 - CPD__
retlw d'2' ; 18
retlw d' 53 '
7 - CP__
retlw d' 2 '
retlw d" 54 '
6 - BODEN
retlw d'2'
retlw d' 55 '
5 -
И2Ш
retlw d'2'
retlw d'56’
4 -2ÿ*RTE__
retlw d'2'
retlw d' 57 '
3 -тЬтЕ
retlw d'3 '
retlw d' 58 '
Ose (int io)
retlw d'3'
retlw d' 59 '
retlw d'3'
retlw d' 60 '
HS
retlw d'3'
retlw d' 62 '
WDT - on
retlw d’ 4 '
retlw d'63'
retlw d’ 4 '
retlw d' 64 '
Fosc » 4 MHz (кварц)
retlw d'4 '
retlw d' 65 '
retlw d' 5 '
retlw d'66'
; распределение регистров ОЗУ
retlw d' 5 '
retlw d' 67 '
;(0x20 - 0x7F) // 96 bytes
retlw d'5’
retlw d'68’
retlw d'6' ; '33
retlw d' 70 '
CT equ 0x20
retlw d' 6 '
retlw d' 71 '
CTI equ 0x21
retlw d’6'
retlw d' 72 '
temp equ 0x22
retlw d'7'
retlw d' 73 '
l_ equ 0x23
retlw d'7'
retlw d' 74 '
C_ equ 0x24
retlw d'7’
retlw d' 76 '
L0 equ 7x25
retlw d'8'
retlw d* 77 '
LI equ 0x26
retlw d'8' ;40
retlw d’ 78 ’
L2 equ 0x27
retlw d' 9 '
retlw d’79’
»
equ 0x28
retlw d'9’
retlw d' 81 '
retlw d'9’
retlw d' 82 '
retlw d' 10 '
retlw d'83 '
clrwdt
retlw d'10'
retlw d'85'
clrf STATUS
retlw d'll'
retlw d'86'
clrf FSR
retlw d'll'
retlw d' 87 '
goto start
retlw d* 12 '
retlw d' 89 '
retlw d' 12 '
retlw d' 90 '
retfie
retlw d' 13 ' ;50
retlw d' 91 '
retlw d' 13 '
retlw d' 93 '
PORT_A :
retlw d' 14 '
retlw d' 94 '
andlw
OxOF
retlw d' 14 '
retlw d' 95 '
clrf PCLATH
retlw d'15'
retlw d'97'
addwf
PCL, 1
retlw d'15'
retlw d'98'
/ bog
retlw d'16'
retlw d' 100
retlvr b'00010100'
0 abedef
retlw d’17’
d' 101
retlw b’00010100'
1 bc
retlw d’ 17 '
retlw d' 103
retlw b’ 00100100'
2 abdeg
retlw d'18'
retlw d' 104
retlvr b’ 00110100'
3 abedg
retlw d' 18 '
retlw d' 105
retlvr b'00110100'
4 befg
retlw d' 19'
retlw d’ 107
retlvr b'00110000’
5 aedfg
retlw d'20'
retlw d' 108
retlw b'00110000'
6 aedefg
retlw d' 20 '
retlw d' 110
retlw b’00010100'
7 abc
retlw d' 21 '
retlw d' 111
retlw b'00110100'
8 abedefg
retlw d' 21 ’
retlw d' 113
retlw b'00110100’
9 abedfg
retlw d' 22 *
retlw d' 114
retlw b'00000000’ < >
retlw d' 23 '
retlw d' 116
retlw b'00000000’ L def
retlw d’24'
retlw d'118
retlw b'00110100’ H bcefg
retlw d' 24 '
retlw d'119
retlw b’00000000'
I ef
retlw d'25' ;70
retlw d' 121
retlw b’00100000'
<-> g
retlw d'26'
retlw d' 122
retlw b’00100000’ <-> g
retlw d'26'
retlw d' 124
retlw d' 27 '
retlw d' 125
PORT_C:
retlw d' 28 '
retlw d' 127
andlw OxOF
retlw d' 29 '
retlw d' 129
clrf PCLATH
retlw d'29'
retlw d' 130
addwf
PCL, 1
retlw d' 30'
retlw d' 132
; ade^t
retlw d'31 '
retlw d' 133
retlw b’00011011'
0 abedef
retlw d' 32 '
d' 135
retlw b'00000000'
1 bc
retlw d' 33 '
retlw d' 137
retlw b’ 00011010'
2 abdeg
retlw d' 33 '
retlw d' 138
retlw b’ 00010010'
3 abedg
retlw d'34’
retlw d’140
retlw b' 00000001'
4 befg
retlw d' 35 '
retlw d' 142
retlw b'00010011'
5 aedfg
retlw d'36'
retlw d' 144
retlw b'00011011'
6 aedefg
retlw d' 37 '
retlw d' 145
retlw b'00000010'
7 abc
retlw d'38'
retlw d' 147
retlw b'00011011'
8 abedefg
retlw d' 38 '
retlw d' 149
retlw b'00010011'
9 abedfg
retlw d'39'
retlw d' 150
retlw b'00000000'
< >
retlw d' 40 '
retlw d' 152
retlw b' 00011001'
L def
retlw d' 41 '
retlw d' 154
retlw b'00001001'
H bcefg
retlw d' 42 '
retlw d'156
retlw b'00001001'
I ef
retlw d' 43 '
retlw d' 158
retlw b' 00000000'
<-> g
retlw d' 44 '
retlw d' 159
retlw b'00000000'
<-> g
retlw d' 45 '
retlw d' 161
Радиолюбитель - 06/2005 |
предыдущая страница 31 Радиолюбитель 2005-06 читать онлайн следующая страница 33 Радиолюбитель 2005-06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст